Loomade heaolu tagamine transpordil

Täiendavad tingimused koduhobuslaste, koduloomadena peetavate veiste, lammaste, kitsede ja sigade vedamisel pikaajalise veo korral

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

1. Kõik pikad teekonnad

Katus

* Veovahend peab olema varustatud heledavärvilise ja nõuetekohaselt isoleeritud katusega.

Põrand ja ase

* Loomadel peavad olema nõuetekohased asemed või võrdväärset materjali, mis tagab neile mugavuse vastavalt liigi vajadustele, veetavate loomade arvule, teekonna kestusele ja ilmale. Materjal peab tagama uriini ja väljaheidete nõuetekohase imendumise.

Sööt

* Veovahendis peab kaasas olema piisavas koguses nõuetekohast söödamaterjali loomade söödavajaduse katteks kogu kõnealuse teekonna vältel. Söödamaterjal peab olema kaitstud ilmastikumõjude ja saasteainete nagu tolmu, kütuse, heitgaaside ning uriini ja väljaheidete eest.

* Kui loomade söötmiseks kasutatakse spetsiaalseid loomade söötmise vahendeid, peab neid vedama veovahendis ning need peavad olema niisuguse konstruktsiooniga, et neid saab ümbermineku vältimiseks kinnitada veoki külge. Kui veovahend liigub ja loomade söötmise vahendeid ei kasutata, peavad need olema paigutatud veoki ossa, mis on loomadest eraldatud.

Eraldamine

*  Hobuslasi veetakse individuaalsetes latrites, välja arvatud oma varssadega koos veetavad märad.

*  Veovahend peab olema varustatud vaheseintega, nii et saab luua eraldi veoruume, tagades samas kõigile loomadele vaba juurdepääsu veele.

*  Vaheseinad peavad olema teisaldatavad, et ruumi suurust saaks vastavalt loomade erinõuetele, liigile, suurusele ja arvule kohandada.

Teatud loomaliikide eritingimused, et neid tohiks vedada üle 8 tunni kestvatel vedudel:

* Välja arvatud oma ema saatel reisivad loomad, on koduhobuslaste, koduloomadena peetavatele veiste, lammaste, kitsede ja sigade vedu pikkadel teekondadel lubatud ainult juhul, kui:

— koduhobuslased on vanemad kui neli kuud, välja arvatud registreeritud hobuslased;

— vasikad on vanemad kui neliteist päeva;

— sead on raskemad kui 10 kg.

Väljaõpetamata hobuseid ei ole lubatud pikal teekonnal vedada.

2. Veevarustus auto- ja raudteevedudel ning merekonteinerites

* Veovahendid ja merekonteinerid peavad olema varustatud veevarustussüsteemiga, mis võimaldab saatjal sõidu ajal vajaduse korral alati loomi joota ja tagab igale loomale juurdepääsu veele.

*  Jootmisseadeldised peavad olema töökorras ja nõuetekohase konstruktsiooniga ning paigaldatud vastavalt sõiduki pardal joodetavate loomade kategooriatele.

* Veepaakide kogumaht igas veovahendis peab võrduma vähemalt 1,5 protsendiga selle maksimaalsest kasulikust kaalust. Veemahutid peavad olema konstrueeritud nii, et neid oleks võimalik pärast iga vedu tühjendada ja puhastada, ning need peavad olema varustatud süsteemiga veetaseme kontrollimiseks. Mahutid peavad olema ühendatud veoki sees olevate jooturitega, mida hoitakse heas töökorras.

* Erandit punktist 2.3. võib kohaldada merekonteineritele, mida kasutatakse eranditult laevadel, mis saavad vett laeva enda veemahutitest.

3. Autotranspordivahendi ventilatsioon ja temperatuuri jälgimine

* Autotranspordivahendi ventilatsioonisüsteemid peavad olema selliselt konstrueeritud ja ehitatud ning sellises seisukorras, et teekonna igal hetkel olenemata sellest, kas veovahend seisab või liigub, saab neis hoida temperatuuri vahemikus 5 — 30° C kõigi loomade jaoks nii, et lubatud kõrvalekalle võib välistemperatuurist sõltuvalt olla +/-5° C.

* Ventilatsioonisüsteem peab suutma tagada kogu ruumis ühtlase jaotusega minimaalse õhuvoo nimivõimsusega 60 m3/h/KN kasuliku kaalu kohta. Süsteem peab suutma töötada vähemalt 4 tundi sõiduki mootorist sõltumatult.

* Autotranspordivahendid peavad olema varustatud temperatuuri kontrollisüsteemiga ning vahendiga kõnealuste andmete registreerimiseks. Andurid peavad asuma veoki nendes osades, kus olenevalt veoki konstruktsioonist on tõenäoliselt kõige halvemad kliimatingimused. Selliselt saadud registreeritud temperatuurinäidud peavad olema varustatud kuupäevaga ja need esitatakse nõudmisel pädevale asutusele.

*Autotranspordivahendid peavad olema varustatud hoiatussüsteemiga, mis annab autojuhile häiresignaali, kui temperatuur sõiduki nendes osades, kus loomi veetakse, jõuab alumise või ülemise lubatud piirini.

4. Navigatsioonisüsteem

* Autotranspordivahendid peavad alates 1. jaanuarist 2009 olema varustatud nõuetekohaste navigatsioonisüsteemidega, mis võimaldavad salvestada ja esitada teavet, mis vastab teekonnaplaanil olevale teabele, ja teavet laadimisrihmade avamise ja sulgemise kohta. Kuna aastaks 2012 ei ole navigatsioonisüsteemide osa suudetud EL-is tööle saada ning reaalselt on võimalik jälgida autode liikumist vaid vedajafirma poolt, aga mitte järelevalve asutuse poolt, siis nõutakse Eestis kõigilt siit väljaminevatelt veovahenditelt jätkuvalt teekonnaplaani täitmist sõltumata sellest, et nad peavad olema varustatud navigatsiooni seadmega.

NB! Kui loomade heaolu pikkadel vedudel eiratakse, siis on tagajärjeks loomade pikaaegsed kannatused. Loe täiendavalt Kanada loomakaitsjate veebilehelt http://www.humanefood.ca/pdf%20links/transport%20fact%20sheet%20updated%202011.pdf ning vaata youtube keskkonnast järgnevaid videolõike .


<< Tagasi / Järgmine leht >>