Loomade heaolu tagamine transpordil

Teekonna kestus ja puhkeajad ning jootmiseja söötmise ajavahemikud


                                                                                                                               Prindi see lehekülg

1. Koduhobuslased, koduloomadena peetavad veised, lambad, kitsed ja sead

* Järgnevaid nõudeid kohaldatakse koduhobuslaste, välja arvatud registreeritud hobuslased, koduloomadena peetavate veiste, lammaste, kitsede ja sigade liikumisele, kõigi transpordivahenditega, välja arvatud õhutransport.

* Nimetatud  liikidesse kuuluvate loomade teekonna kestus ei tohi ületada kaheksat tundi.

*Üle kaheksa tunni vedude puhul peavad olema täidetud lisaks üldnõuetele ka pikkadele vedudele kohaldatavad täiendavad nõuded. (vt .alapunkti Pikad veod alt.)

*Jootmise ja söötmise ajavahemikud, teekonna kestus ja puhkeajad üle kaheksa tunni kestvate vedude puhul, maanteesõidukeid kasutades on määratletud järgmiselt:

a) võõrutamata vasikatele, lamba- ja kitsetalledele ning varssadele, kes on veel piimadieedil, ja võõrutamata põrsastele tuleb pärast üheksatunnist vedamist anda vähemalt ühetunnine puhkeaeg, mis on piisav selleks, et anda neile eelkõige vedelikku ja vajaduse korral ka sööta; pärast sellist puhkeaega võib neid jällegi vedada üheksa tundi;

b) sigu võib vedada maksimaalselt 24 tundi. Vedamise ajal peab neil olema pidev juurdepääs veele;

c) koduhobuslasi võib vedada maksimaalselt 24 tundi; vedamise ajal tuleb neile anda vedelikku ja vajaduse korral sööta iga kaheksa tunni järel;

d) kõigile teistele punktis 1.1. osutatud liikidesse kuuluvatele loomadele tuleb pärast 14-tunnist teekonda anda vähemalt ühetunnine puhkeaeg, mis on piisav selleks, et anda neile eelkõige vedelikku ja vajaduse korral sööta; pärast sellist puhkeaega võib neid vedada veel 14 tundi.

* Pärast sätestatud veo kestust tuleb loomad maha laadida, sööta ja joota ning lasta neil puhata vähemalt 24 tundi.

* Loomade huvides võib eelpool toodud maksimaalseid veo kestusi pikendada kahe tunni võrra, kui seda on tarvis sihtkohta jõudmiseks.

 

2. Muud liigid

*Kodulindudel, puurilindudel ja küülikutel peab olema sobivat sööta ja vett nõuetekohastes kogustes, välja arvatud kui teekond kestab vähem kui:

a) 12 tundi, kuhu hulka ei loeta peale- ja mahalaadimiseks kuluvat aega, või

b) 24 tundi iga liiki tibude puhul tingimusel, et teekond lõpeb 72 tunni jooksul pärast koorumist.

* Veetavaid koeri ja kasse söödetakse vähemalt 24 tunniliste ajavahemike järel ja joodetakse vähemalt kaheksatunniliste ajavahemike järel.


<< Tagasi / Järgmine leht >>