Loomade heaolu tagamine transpordil

Loomade veo tingimused

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

* Loomade veoruumi mõõtmed peavad vastama vähemalt määruses 1/2005 VII peatükis loomade ja veovahendite kohta kehtestatud näitajatele.

* Koduhobuslasi, välja arvatud märad, keda veetakse koos nende varssadega, veetakse individuaalsetes latrites, kui sõiduk laaditakse veeremilaevale. Riiklike eeskirjadega võib lubada erandeid käesolevast sättest tingimusel, et liikmesriik teavitab nendest toiduahela ja loomatervise alalist komiteed.

* Hobuslasi on keelatud vedada mitmekorruselistes sõidukites, välja arvatud kui loomad on laaditud alumisele dekile ja ülemistel dekkidel loomi ei ole. Latter peab olema vähemalt 75 cm kõrgem kõrgeima looma turjast.

*Väljaõpetamata hobuslasi ei ole lubatud vedada rohkem kui neljast loomast koosnevates gruppides.

* Loomade vajaduste täieliku rahuldamise kindlustamiseks tuleb tagada piisav ventilatsioon, võttes arvesse eelkõige veetavate loomade arvu ja liiki ning eeldatavaid ilmastikutingimusi teekonna ajal. Konteinerid tuleb paigaldada viisil, mis ei takista nende ventilatsiooni.

* Vedamise ajal pakutakse loomadele sobivate ajavahemike järel vett, sööta ja võimalust puhata vastavalt nende liigist ja vanusest tingitud vajadustele ja eelkõige nagu on osutatud V peatükis. Kui ei ole määratletud teisiti, söödetakse imetajaid ja linde vähemalt iga 24 tunni tagant ja joodetakse vähemalt iga 12 tunni tagant. Vesi ja sööt peavad olema kvaliteetsed ning neid antakse loomadele viisil, mis minimeerib saastumist. Piisavalt tuleb arvestada loomade vajadust söötmise ja jootmise viisiga harjuda.

<< Tagasi / Järgmine leht >>